Geldigheid
De standaard 2 jaar fabrieksgarantie of verlengde garantie op onderdelen is uitsluitend geldig als:

 • het product geïnstalleerd is, gebruikt of onderhouden wordt in overeenstemming met de handleiding.
 • er sprake is van materiaal- en constructiefouten, die ter beoordeling zijn voorgelegd en/of door Floww als zodanig zijn beoordeeld.
 • de aankoopnota met vermelding van de aankoopdatum en het type- en serienummer van het product, bij de garantieaanvraag wordt overlegd.
 • het product is voorzien van het originele typeplaatje.
 • het product wordt gebruikt voor normaal gebruik, gebaseerd op het aantal bedrijfsuren volgens de geldende product- en installatienormen.

De gebruiker dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect of de storing te melden bij floww.

Uitsluitingen
De garantie vervalt indien :

 • de garantieperiode verstreken is.
 • het product onderhevig is geweest aan overbelasting, bevriezing of oververhitting.
 • het product is geïnstalleerd buiten het grensgebied van het land waarin het product is verkocht.
 • het product niet geïnstalleerd is, niet gebruikt of niet onderhouden wordt in overeenstemming met de handleiding.
 • de kwaliteit van het leidingwater niet voldoet aan de voorwaarden zoals deze door de World Health Organisation zijn opgesteld:
  • Zuurgraad (pH): 7-8,5
  • IJzergehalte (Fe): < 0,2 mg/l
  • Chloorgehalte (Cl): < 150 mg/l
  • Geleidbaarheid: < 125 mS/m
  • Chemische toevoegingen: niet toegestaan
 • er constructiewijzigingen aan het product zijn gedaan zonder toestemming van Floww.
 • het product wordt gebruikt zonder productfilters.
 • tijdige vervanging van het filter conform voorschrift.
 • het product overmatig vervuild is geraakt.
 • bij reparaties of onderhoud niet de originele floww-onderdelen zijn toegepast.
 • reparaties of onderhoud onoordeelkundig zijn verricht.
 • het product in bedrijf is genomen zonder water of te lage waterdruk.
 • de koudwaterleiding niet is aangesloten via een, in het land van installatie, goedgekeurde inlaatcombinatie.

Floww is niet aansprakelijk voor in- en uitbouwkosten, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overschrijden, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg zijn van:

 • nalatigheid.
 • ondeskundig gebruik.
 • geweld van buitenaf.
 • overmacht of externe oorzaken, zoals blikseminslag, brand, natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning, grondwerkzaamheden door derden.
 • inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.
 • normale slijtage.
 • in- of uitwendige corrosie.
 • kalkafzetting (CaCO3).
 • te hoge en/of verkeerde spanning.
 • onjuiste ontluchting, beluchting en/of overdrukbeveiliging.
 • inwerking van chemische toevoegingen aan het installatie- of drinkwatercircuit.

Niet onder de garantie vallen:

 • het vervangen van zekeringen.
 • het vervangen van pakkingen.
 • het vervangen of reinigen van filters.
 • schade aan de ommanteling en andere niet functionele onderdelen indien deze veroorzaakt zijn door het transport, de installatie of veroudering van het product óf door het gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen.

Garantie op herstellingen

 • bij herstellingen geeft floww een garantie van 12 maanden op de herstelling en betreffende onderdelen, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
 • herstelling onder garantie moet worden uitgevoerd door een floww installateur.
 • herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn of aanvang van een nieuwe garantietermijn van het product tot gevolg.

Uitbreiding naar 5 jaar onderdelengarantie
Voor de uitbreiding van de garantie naar 5 jaar op onderdelen moet het product binnen twee maanden na installatiedatum geregistreerd te zijn. De uitbreiding naar 5 jaar garantie op onderdelen betekent volledige vergoeding van alleen de onderdelen en geldt niet voor de voorrijkosten en arbeid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *